Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád
společnosti Včas s.r.o.

Společnost Včas s.r.o. (dále prodávající) si vyhrazuje právo na prodej zboží pouze registrovaným zákazníkům (dále kupující).

Prodávající nedodává zboží konečným spotřebitelům.

Pro registraci je nutno předložit:

 • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, popř. zřizovací listinu
 • registraci DPH, pokud je kupující plátcem DPH
 • telefonní a e-mailové spojení
 • bankovní spojení
 • jméno kontaktní osoby

Kupující může uskutečnit nákup osobně v prodejním skladu společnosti nebo zaslat objednávku elektronicky prodávajícímu.

Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku, co nejdříve a dle svých možností. Poté doručí zboží na místo určené kupujícím. Nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

Minimální odběr zboží je za 3.000,- Kč bez DPH.

Při dovozu zboží průměrně za méně než 10.000,- Kč bez DPH bude kupujícímu účtováno dopravné.

(výpočet: hodnota zboží odebraného za posledních 12 měsíců děleno počtem závozů za stejné období).

Při vlastním odvozu zboží a platbě v hotovosti bude zákazníkovi poskytnuta sleva.

Platba převodem je možná pouze po dohodě s vedením společnosti.

Nárok na možnost platby převodem mimo jiné zaniká, pokud kupující neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury v termínu splatnosti nebo přesáhne-li dlužná částka 20.000,- Kč bez DPH.

Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout si zboží a případné poškození a nesrovnalosti ihned reklamovat u prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Slevy:

platba v hotovosti (v Kč bez DPH)

 • od 4.000,- do 29.999,-    2%
 • od 30.000,- do 49.999,- 3%
 • od 50.000,- a více            4%
 • vlastní odvoz 2%

Slevy se nevztahují na:

 • zboží ve výprodeji
 • zboží z letáku
 • vybraný sortiment s pevnou prodejní cenou

 

Odpovědnost za vady zboží, záruka:

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech.

Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze. V případě, že tento seznam není uveden, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko.

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Pokud je zjištěno kupujícím po dodání zboží, poškození obalu či zboží při dopravě, vyhotoví se spolu s přepravní firmou či Českou poštou záznam o poškození. V tomto případě má kupující právo zboží odmítnout.

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Případné nesrovnalosti v dodávce zboží může kupující reklamovat do 3 pracovních dnů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Reklamace zboží:

Řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Kupující je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po té, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení přiměřené odborné péče.

Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění konečným spotřebitelem.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace u společnosti Včas, s.r.o., pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 • Na e-mailovou adresu prodávajícího: info@vcas.biz
 • Poštou na adresu prodávajícího.
 • Osobním doručením.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

 • reklamované zboží
 • řádně vyplněný reklamační list

Postup při vrácení zboží:

 • Obdržené nepoškozené zboží zaslat zpět na adresu prodejce v původním nepoškozeném obalu, musí mít všechny ochranné folie a nesmí být použité. Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi.
 • Zboží, musí být zasláno zpět doporučeně, pojištěné a na náklady kupujícího. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Prodejce neručí za případnou ztrátu zboží na cestě. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude částka za vrácené zboží kupujícímu dobropsána.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VČAS s.r.o., IČO: 44266286, se sídlem Praha 9, Dědická 1534, PSČ: 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze ve vložce č. 5361 oddíl C, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.vcas.biz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@vcas.biz .

Zpracování osobních údajů dětí - naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení
 • obchodní firma
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo nebo
 • e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@vcas.biz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí advokátní kanceláři
 • zpracovatelům, kteří poskytují zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
 • ... atp.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@vcas.biz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud I. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, II. zpracování je protiprávní, III. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo za IV. nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od ...... (25.5.2018)

 

Doprava

Při rozvozu zboží nad 10.000,- Kč bez DPH neúčtujeme žádný poplatek.

Při dovozu do 10.000,- Kč bez DPH účtuje firma Včas s.r.o. dopravné dle sazby použité přepravní služby nebo poštovné.

Při dovozu zboží firmou Včas s.r.o. prosíme o následující údaje:

 •  přesná adresa prodejny a telefonní spojení
 •  prodejní doba
 •  kontaktní osoba na prodejně

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné od 25.května 2018

Případné změny budou uvedeny na www.vcas.biz.